SKOCZÓW WEATHER
baner

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
  • W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu promocji Powiatu Cieszyńskiego w przestrzeni publicznej i w mediach;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia celu dla którego zostały zebrane;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.