SKOCZÓW WEATHER
baner

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie o nazwie „Śląsk Cieszyński” https://www.cieszynskie.travel/

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-25

Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-19

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

1) Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-04.
2) Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
3) Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-03-31.

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Pieczonka, adres poczty elektronicznej s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 33 47 77 207. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 1. Informacje na temat procedury
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Starostwo Powiatowe w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Cieszynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Cieszynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Cieszynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 1. Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:
• Wydział Finansowy,
• Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
• Inspektor Ochrony Danych,
• Biuro Promocji Zdrowia,
• Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,
• Wydział Organizacyjny,
• Biuro Obsługi Informatycznej,
• Wydział Inwestycji,
• Biuro Zamówień Publicznych,
• Wydział Edukacji,
• Wydział Komunikacji,
• Biuro Transportu i Organizacji Ruchu,
• Biuro Rady Powiatu,
• Biuro Skarg i Kontroli,
• Biuro Zarządu Powiatu,
• Biuro do Spraw Pracowniczych,
• Audytor Wewnętrzny,
• Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zdrowia,
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
• Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu oraz drugie od parkingu. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od wejścia głównego: nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na II piętrze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Wydziale Komunikacji informacje o stanie kolejki wyświetlane są na ekranach oraz podawana jest głosowo.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej schodzi do klienta.

Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:
• Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
• Wydział Nieruchomości,
• Wydział Architektury i Budownictwa,
• Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wzniesiono początkiem XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.
Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejścia do budynku nie są dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W pomieszczeniu obsługi klientów Wydziału Geodezji informacje o kolejce wyświetlane są na ekranie oraz podawane są głosowo.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Po zawiadomieniu pracowników kancelarii ogólnej, znajdującej na parterze budynku,
o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki schodzi do klienta.

 1. Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
nr tel.: 33 47 77 144 (centrala),
nr faksu: 33 47 77 333.

Projekt Śląsk Cieszyński bez granic jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těsínské Slezsko.